Nieuwsflits actualiteiten - week 45

7 november '19

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Vogelvlucht Sancta Maria

Afsluiting Langevelderweg

De gemeente Noordwijk gaat in fasen asfaltwerkzaamheden uitvoeren aan de Langervelderweg Donderdag 7 november is aannemingsbedrijf Versluys vanaf 7:00 uur gestart met de werkzaamheden aan de Boekhorsterweg en de Langevelderweg. Zoals we allen waarschijnlijk al op de gele borden langs de weg gezien hebben, wordt de Langevelderweg in de week van maandag 11 november afgesloten tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Wegafsluiting

De afsluiting loopt vanuit de gemeente Noordwijkerhout tot het gebied tussen de bouwpoort en de hoofdpoort. Bij deze willen wij u vragen om in die week zoveel als mogelijk de zware transporten die nodig zijn voor de te bouwen woningen of anderszins door te schuiven naar de week erop. Indien het absoluut niet uitgesteld kan worden, kan het bouwverkeer die week de hoofdpoort gebruiken. Houdt er rekening mee dat de T-kruising Duinschooten – Langervelderlaan iook afgesloten is. Heeft u vragen direct gerelateerd aan de uitvoering van deze asfaltwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder de heer S. Wolfs van aannemingsbedrijf Versluys. Hij is op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06 - 51 91 23 62.

Aanleg van het speellint

De realisatie van het speellint vordert gestaag. Het pad en de verlichting voor het speellint zijn inmiddels aangelegd. Medio november worden de grote schommel en de kabelbaan geleverd en geplaatst. Er wordt een goede laag speelzand onder de speelelementen aangebracht. Dit zand blijft los van structuur en dient als valbescherming/valdemping. Als alle speelelementen zijn aangebracht, worden deze gekeurd door een onafhankelijk keurmerk instituut. Zo zijn we verzekerd van een veilige speelomgeving. De keuring wordt in het logboek van de speelvoorzieningen vastgelegd. De planning is dat het speellint eind november wordt opgeleverd. Op woensdagmiddag 4 december wordt het speellint officieel geopend. Een uitnodiging hiervoor volgt.

Speellint 1
Speellint 2
Speellint 3

Dode beplanting

Van de aangeplante hagen en beplantingen (bijvoorbeeld in de Mariatuin) worden de komende maanden de dode beplanting vervangen. Zo zijn we verzekerd dat ook in 2020 Sancta Maria een groen en vitaal landgoed blijft.

Maaien grasstroken

Vanaf heden gaat Hoek Hoveniers de grasstroken die tussen de weg en de plantstroken liggen, volledig maaien. Dit geld voor het hele landgoed.

Behoud van de bermen

Nu we weer in de natte periode van het jaar zitten, willen wij u vragen alert te zijn op mensen die door de bermen rijden met hun auto. Dat zal gezien de bouwactiviteiten soms moeilijk zijn maar wilt u er alstublieft op letten.

Heiwerkzaamheden

Voor alle kavels geldt dat er vanuit de OCSM een nadere richtlijn wordt verstrekt aan kavelkopers in het geval van heien en bemalen voor nieuwbouw. Deze richtlijn is vanzelfsprekend ook van toepassing bij heiwerkzaamheden en bemalingen ten behoeve van aan-en/of verbouw van bestaande opstallen. Het wordt steeds nadrukkelijker van belang dat opdrachtgevers en aannemers tijdige en juiste voorzorgsmaatregelen nemen in voorkomende gevallen. Via deze link kunt u de richtlijn daartoe nazien en raadplegen.

Voor alle duidelijkheid de verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende opdrachtgever(s) en aannemers. Opdrachtgevers en aannemers wordt daarom gevraagd de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en zorgvuldig te werk te gaan. Een bouwkundige vooropname van belendende en naburige bebouwing wordt daarom aanbevolen.

Schoonhouden watergangen

Het waterschap heeft inmiddels op 28 oktober een tweede schouw gedaan. Op een enkele kavel na kunnen we u meedelen dat alle watergangen schoon zijn. De kaveleigenaren die de onderhoudsstroken niet vrij gehouden hebben, zijn/worden aangeschreven om dat weer vrij te maken. Dit mag absoluut niet. Elk jaar zal deze opschoon ronde in de maand september terugkomen.

Lichtmasten

Eind vorige week heeft ZIUT aangegeven dat meer dan de helft van de kapotte lichtmasten het inmiddels weer doen. De lichtmasten, die het nu nog niet doen, worden door Liander gemaakt omdat het waarschijnlijk aan de voeding ligt waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit zal in de komende weken/maanden opgelost worden.

Grond over of tekort

Wij krijgen regelmatig vragen of we weten wie er grond nodig of over heeft. Het beste kunt u dit zelf vragen aan de kaveleigenaren die nog moeten bouwen of aan het bouwen zijn.

Hoogte vloerpeil

Wij krijgen regelmatig vragen of er hoger of lager gebouwd mag worden dan het aangegeven vloerpeil op de uitgiftetekening. U bent vrij om uw woning hoger te bouwen, maar niet lager. Wat betreft de exacte hoogte van het vloerpeil moet u de betreffende ambtenaar vragen bij de gemeente en verwijzen we u naar de bouwvergunning.

Voortgang omgevingsvergunning St. Vincentius

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor appartementencomplex St. Vincentius is door de PAS-problematiek door de gemeente Noordwijk opgeschort.

Inmiddels zijn de nieuwe richtlijnen en Aerius-rekenmethodiek door het Rijk bekend gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn wij in samenwerking met onze adviseur reken technisch aan het bekijken wat dit inhoudt voor blok 4 van de Parkappartementen. In de tweede helft van november hebben wij met zowel de gemeente als ook met de omgevingsdienst een afspraak om de resultaten hiervan met elkaar te bespreken.

Bezoek Groothuisbouw aan het landgoed

Groothuisbouw heeft gevraagd of zij 20 december (2019) van 14:00 uur tot 17:00 met hun medewerkers op het landgoed een kijkje mogen nemen naar de woningen die zij daar gebouwd hebben en of zij dan tevens gebruik mogen maken van de kapel. De OCSM heeft daarmee ingestemd mits de 3 à 4 touringcarbussen tijdens het verblijf in de kapel van het landgoed af zijn. Dit om overlast voor u en het bouwverkeer te voorkomen.

Gevonden voorwerp

Een bewoner van het landgoed heeft deze beer gevonden. De beer kan afgehaald worden in de Sales Gallery of u kunt Johannes even bellen.

Gevonden voorwerp

Bouwwerkzaamheden op kavel 121

Vanaf oktober wordt op er kavel 121 gewerkt aan de realisering van deze villa. Het ontwerp van deze woning is van Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten. Wilt u ook uw medebewoners op de hoogte houden van hetgeen op uw kavel wordt gebouwd? Stuurt u dan een mail naar [email protected]

Impressie kavel 121

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met uw Service Manager Johannes Hoogstraten via [email protected] of telefonisch via (06) 47 14 83 02.

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht