Nieuwsflits actualiteiten - week 40

2 oktober '20

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Luchtfoto Sancta

Algemene Leden Vergadering

In verband met de huidige situatie is het niet mogelijk de Algemene Leden Vergadering dit jaar fysiek plaats te laten vinden. In plaats hiervan worden de te bespreken punten digitaal aan u gepresenteerd. Onderdeel hiervan zal de financiële stand van zaken, toelichting op het gedane beheer en onderhoud door André Hoek en een terugkoppeling van de bevindingen van de werkgroepen. De exacte vorm wordt op dit moment bepaald. Er wordt met de werkgroepen contact gezocht over de presentatie. Op korte termijn ontvangt u van de Stichting Parkmanagement een bericht met meer informatie over deze digitale presentatie.

Banken

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, zijn in de afgelopen weken acht hardhouten banken op het landgoed geplaatst. Er zijn 4 banken in het park geplaatst en 4 banken bij het speellint. Bij de banken zijn ook afvalbakken geplaatst. Met Hoek Hoveniers is afgesproken dat zij de afvalbakken legen. Wij hebben van diverse bewoners gehoord dat zij erg blij zijn met deze banken.

Helaas zijn er 2 banken door enkele bewoners verwijderd. Wij betreuren deze actie en hebben hier aangifte van gedaan. Door deze commotie hebben wij besloten de 2 andere banken in de parkzone ook tijdelijk weg te laten halen. Het feit dat bewoners dreigen met juridische stappen (als de banken blijven staan of als zij geen inspraak hebben op de positie) heeft de OCSM doen besluiten de banken weg te halen en juridische kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen te voorkomen. De OCSM zal de banken terugplaatsen als bewoners hier onderling consensus over hebben bereikt. Wij realiseren ons dat wij het niet voor iedereen goed kunnen doen en hier nu anderen waarschijnlijk in teleurstellen.

Watergangen

De watergangen hebben inmiddels een grondige onderhoudsbeurt gehad. Hierdoor blijft de kwaliteit en de doorstroming optimaal en wordt het waterpeil bij veel of juist weinig regen op de juiste manier geregeld. Het waterschap regelt door middel van sluizen dat water (o.a. via deze watergangen) over lange afstanden aangevoerd wordt naar droge gebieden en bij zeer zware regenval wordt getransporteerd naar bufferzones. Vooral hier in de gemeente Noordwijk hecht men veel waarde aan het niveau van het waterpeil vanwege de bloementeelt. In de komende maanden evalueren wij de opschoonronde en nemen wij de resultaten mee naar de volgende opschoonronde volgend jaar.

Asfalt onderhoud en andere werkzaamheden

Afgelopen maand zijn gaten in het asfalt en inritten uitgefreesd en weer opnieuw geasfalteerd. Ook zijn er stukken bestrating in het asfalt verwijderd en opnieuw geasfalteerd. Dit asfaltonderhoud wordt elk jaar opnieuw bekeken. Voor de verkeersveiligheid op het landgoed is een tekenaar op dit moment in overleg met een verkeersdeskundige. 

Boomstammen ter bescherming van de bermen

Momenteel zijn we met een proef bezig om de liggende boomstammen aan de Pauluslaan uit de bermen weg te halen. We willen kijken of de kwaliteit van de bermen blijft zoals het nu is. Wij hopen van harte dat u mensen die in de berm parkeren, hier op aanspreekt. Zodra de kavels aan de Liduinalaan klaar zijn, willen we de liggende boomstammen vanaf de bouwpoort tot de Annalaan definitief weghalen en mogelijk ook vrachtauto-luw gaan maken zodat daar geen bouwverkeer meer door kan.

Bloementuin Anna

In de kroonjuwelen van landgoed Sancta Maria is op het gazon voor het paviljoen Anna het idee opgenomen voor de aanleg van een Watertuin. We hebben ons laten informeren omtrent de realisatie van deze tuin door leveranciers. De conclusie die we moeten trekken, is dat het realiseren van een Watertuin op het landgoed niet haalbaar is. De kosten van realisatie en vooral ook de beheerskosten zijn zodanig hoog dat dit niet binnen de exploitatie past. Vanuit de leveranciers vernamen wij ook dat een dergelijke waterobject meer geschikt is voor een binnenstedelijke omgeving. We hebben daarom besloten om op de locatie voor paviljoen Anna een Bloementuin te realiseren. Deze bloementuin krijgt de vorm van een ellips zodat deze meeloopt met het voetpad en deze vorm komt tevens terug bij de paviljoens Paulus en Bernardette. De bloementuin bestaat uit bollen en kruiden. In het voorjaar zullen de bollen opkomen en het gebied bloemrijk opfleuren. Nadat de bollen zijn uitgebloeid, komen de kruiden op die het bloemenbeeld voortzetten tot in de maand augustus/september. In het najaar wordt dit gemaaid waarna dit beeld in het volgende voorjaar wordt herhaald. Door te kiezen voor deze elkaar opvolgende soorten wordt er een bloemrijk beeld gerealiseerd dat meerdere maanden in stand blijft. De realisatie zal medio oktober plaatsvinden zodat u in het volgende voorjaar van de bloemen kunt genieten.

Bloementuin
Bloementuin
Bloementuin

Beheer en onderhoud

Op dit moment is het onderhoud aan de hekwerken op het landgoed niet bij één partij ondergebracht. Wij zijn dit nu aan het aanpassen zodat wel één partij het onderhoud van alle poorten gaat verzorgen. Ook voor de lichtmasten en andere algemene verlichting wordt een jaarcontract gemaakt. Zoals u misschien al gezien heeft, zijn de lichtmasten genummerd zodat bij onderhoud op nummer en straatnaam gekeken kan worden. De vier zijden van de klokkentoren zijn gelijkgezet zodat u van alle kanten “uw klok er gelijk op kunt zetten”.

Bomenkap en herplantplicht

De herplantplicht waar u als kaveleigenaren mogelijk mee te maken heeft vanuit de kapvergunning is in het afgelopen jaar grotendeels per kavel bekeken en gecontroleerd. We kunnen u meedelen dat verreweg de meeste bewoners daar inmiddels aan voldaan hebben. Hartelijk dank voor deze medewerking. We hebben diverse keren gezien dat er regelmatig (veel) meer bomen worden aangeplant dan in de herplantplicht staat aangegeven.

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met uw Service Manager Johannes Hoogstraten via [email protected] of telefonisch via (06) 47 14 83 02. Als u als kaveleigenaar mailt of belt, wilt u dan tevens uw kavelnummer in de mail of app vermelden?

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht