Extra nieuwsbrief - Bomengroep Sancta Maria

17 oktober '18

Naar aanleiding van eerdere gesprekken met vertegenwoordigers van de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV, Hoek (hoveniers) en bewoners van het Hoofdgebouw Vleugel en Paviljoen Bernadette over de beeldbepalende bomengroep tussen het Hoofdgebouw Vleugel en Paviljoen Bernadette, worden alle bewoners als volgt geïnformeerd.

Aanleiding

Het onderwerp van het gesprek tussen de bewoners had betrekking op het dag-/zonlicht en het waardevolle groen op deze specifieke locatie. Een deel van de bewoners ondervindt hinder van de bomen door schaduwwerking. Een ander deel van de bewoners pleit voor behoud van het waardevolle groen. De ontwikkelingscombinatie heeft een faciliterende rol gehad om deze verschillende inzichten nader tot elkaar te brengen. Met behulp van de inbreng van de firma Hoek is de ontwikkeling en het beheer van de bomengroep tussen het Hoofdgebouw en Paviljoen Bernadette kwalitatief beoordeeld. Deze beoordeling heeft tot doel om de bewoners meer inzicht te geven in de staat van de bomengroep.

Bomengroep

Onderzoek

Op basis van de staat van de bomengroep kan bepaald worden hoe met deze bomengroep om gegaan kan worden. Niet vanuit het oogpunt (zon/dag) licht of behoud van bomen, maar juist vanuit toekomstgericht ontwikkelen en het beheren van het groen. De uitkomst van dit onderzoek is bijgesloten als bijlage “Plan van aanpak Het Bospark Sancta Maria dd. 13 juni 2018”. Hierin kunt u alle afwegingen en conclusies teruglezen.

Verschillende standpunten

De Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV ziet dit specifieke onderwerp als kans om met elkaar te bepalen hoe om te gaan met verschillende standpunten en meningen over het aanwezige groen op het landgoed. Door middel van deze rapportage kan iedereen een eigen mening vormen over de wijze waarop met deze bomengroep omgegaan kan worden. De ontwikkelingscombinatie ziet in het vervolg graag dat verschillende inzichten over beheer en onderhoud onderling worden besproken en besloten tijdens de reguliere (Parkmanagement)-vergaderingen.

Stichtingsvergadering

In de aanstaande Stichtingsvergadering die maandag 5 november a.s. plaatsvindt wordt gestemd over de volgende punten:

  1. Het kappen van drie Esdoorns (zie pagina 18)
  2. Het kappen van twee Beuken (zie pagina 19)
  3. Het kappen van vijf Esdoorns (zie pagina 21)
  4. Akkoord gaan met beplantingsvoorstel ter stimulering van kruidenvegetatie (zonder de optie van aanbrengen Rhododendrons, pagina 23).

Vanuit zorgplicht worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd zonder stemming:

  1. Het kappen van vier Iepen (i.v.m. Iepziekte, zie pagina 21)
  2. Het beluchten en ploffen van de bodem (pagina 11)

Uitnodiging vanuit stichting

U kunt het complete document met bijbehorende beelden in de bijlage nalezen. Vanuit de stichting ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering op 5 november waar u uw stem kunt uitbrengen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV

Sander Pieterse
Locatiemanager

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht